Ledenvergadering 2019

De Algemene Vergadering van de Runners Club Woerden vindt plaats op woensdag 10 april 2019 om 19.30 uur in ons clubgebouw De Korf. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. Na afloop is er een korte pauze waarna Veronique Donia Nota zich voorstelt als vertrouwenscontactpersoon van RCW maar ook over haar praktijk voor haptonomietherapie en coaching vertelt.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Vergadering van 2018
  4. Jaarverslag 2018 van het bestuur
  5. Jaarcijfers 2018
   • Toelichting van de penningmeester
   • Verslag van de kascommissie
   • Advies kascommissie aan Algemene Vergadering en besluit over decharge verlening
   • Verkiezing nieuwe kascommissie
  6. Vaststellen contributie en begroting 2019
   • Definitieve vaststelling door de Algemene Vergadering van de begroting 2019. Het bestuur heeft besloten de indexering, conform de CBS consumentenprijsindex 2018, met ingang van 1 april 2019 1,4%, toe te passen en verwijst hierbij naar het Huishoudelijk Reglement. Naast de indexering stelt het bestuur geen contributieverhoging voor.
  7. Bestuurswijzigingen
   • Regulier aftredend zijn penningmeester Jacqueline van Zweeden en bestuurslid algemene zaken Judith Haarman. Jacqueline stelt zich herkiesbaar. Judith stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Silvia Bottema – van Steen voor in de functie van algemeen bestuurslid.
    NB Tegenkandidaten kunnen bij voordracht door tenminste 5 leden, tot uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld, conform artikel 8 lid 2 van de Statuten.
  8. Vaststellen Beleidsplan 2019 – 2022
  9. Vooruitblik 2019
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

De bijbehorende stukken zijn een half uur voor aanvang van de vergadering beschikbaar in het clubgebouw. Mocht je ze eerder willen inzien, stuur dan een mail naar secretaris@runnersclub.nl

En aansluitend dus de presentatie van Veronique Donia Nota!
Tot 10 april!

Met vriendelijke groet,
Bestuur RCW